ข้อแนะนำ
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ กับ ตัวท่านเอง
 • ตรงช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ควรกรอกข้อความให้ถูกต้องชัดเจน
 • ชื่อ-นามสกุล :      *
  เพศ :      *
  สถานะสมรส :     
  สัญชาติ :      *
  ศาสนา :      *
  วัน-เดือน-ปี เกิด :      *
  ส่วนสูง :      ซม     น้ำหนัก : กิโลกรัม
  สถานะภาพทางทหาร :     
   
  ที่อยู่ :     
  เขต :      * ถ้าอยู่ต่างจังหวัด เลือกที่ "ต่างจังหวัด"
  จังหวัด :      *
  รหัสไปรษณีย์ :      *
  E-mail :      *
  โทรศัพท์ :      *
  มือถือ :     
  การติดต่อที่สะดวก :      : โทรศัพท์     : Email    
   
  ลักษณะงานที่ต้องการ :      งานประจำ (Full Time)
  งานนอกเวลา (Part Time)
  งานอิสระ (Freelance)
  งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
  ตำแหน่งที่สนใจ :      1. *
  2.
  3.
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      บาท (ขึ้นไป)
   
  Step 4 : ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :      กำลังศึกษาอยู่    จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ.
  ระดับการศึกษา :     
  ชื่อสถานศึกษา :     
  วุฒิการศึกษา :     
  สาขาวิชา :     
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     
  ระดับการศึกษา :     
  ชื่อสถานศึกษา :     
  วุฒิการศึกษา :     
  สาขาวิชา :     
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     
   
  Step 5 : ประวัติการทำงาน
  ประสบการณ์ทั้งหมด :      ปี
  เริ่มจาก :       ถึง 
  บริษัท :     
  ที่อยู่บริษัท :     
  ตำแหน่ง :     
  เงินเดือน :      บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :     
  เริ่มจาก :       ถึง 
  บริษัท :     
  ที่อยู่บริษัท :     
  ตำแหน่ง :     
  เงินเดือน :      บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :     
   
  เริ่มจาก :       ถึง 
  สถาบัน :     
  หลักสูตร :     
  เริ่มจาก :       ถึง 
  สถาบัน :     
  หลักสูตร :     
   
  Step 7 : ความสามารถ
  ภาษา
  พูด
  อ่าน
  เขียน

  ดีมาก ดี
  พอใช้

  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  ดีมาก ดี
  พอใช้
  พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย      คำ/นาที    
  ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที    
  ความสามารถในการขับขี่ :      รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
  ยานพาหนะส่วนตัว :      รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     
  โครงการ/ผลงาน :     
  บุคคลอ้างอิง :